تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی
کد مقاله : 1037-ARCONF (R1)
نویسندگان:
مصطفی رسولی نژاد *1، سید رضا میراحمدی2، حبیب کشاورز3
1دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهدی شهر
2مدیرگروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
3استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
ارتباط بین ایران و کشورهای عربی و وام‌گیری از زبان‌های یکدیگر باعث بروز بسیاری از تشابهات در نظام
زبانی دو زبان شده است. از جمله مسائل مهم به وجود آمده در این ارتباط، پدیده «تداخل زبانی» است که در هنگام استفاده از زبان عربی پدیدار شده و بر فرایند آموزش و یادگیری زبان عربی تأثیر می‌گذارد. تداخل موجود بین این دو زبان، دو تأثیر را به همراه دارد: 1- تأثیر مثبت 2- تأثیر منفی. با وجود تأثیرات منفی تداخل، تأثیرات مثبتی نیز وجود دارد که جهت تسهیل در آموزش و یادگیری زبان عربی می‌توان از جنبه‌های مثبت تداخل بهره کافی گرفت. ما در این پژوهش، با استخراج تشابهات موجود در واج، واژگان و دستور دو زبان و قرار‌دادن آنها در کنار هم، می‌خواهیم بررسی کنیم که تداخل موجود بین دو زبان فقط جنبه منفی نداشته بلکه جنبه مثبت نیز دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بسیاری از واژگان عربی در فارسی دچار تغییر یا تحول معنایی نشده و معنایی یکسان در دو زبان دارند که این عدم تغییر و تحول معنایی باعث یادگیری آسان‌تر برخی واژگان دخیل خواهد شد. از طرفی برخی تشابهات دستوری در دو زبان وجود دارد که با بهره‌گیری اساتید و مدرسان زبان عربی از این تداخلات دستوری مشابه موجود بین دو زبان در فرایند آموزش، موجب تسهیل آموزش و یادگیری می‌شود. با استفاده بیشتر از این تشابهات و یادآوری آن به یادگیرنده در هنگام آموزش، رغبت وی نیز به یادگیری زبان عربی افزون‌تر خواهد شد.
کلیدواژه ها:
تشابهات میان زبانی، تداخل زبانی، تداخل مثبت، آموزش زبان عربی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است